Монголын хөрөнгийн биржид "Байгаль орчин, Нийгэм, Засаглалын тайлан" хүргүүллээ

Монголын хөрөнгийн биржид "Байгаль орчин, Нийгэм, Засаглалын тайлан" хүргүүллээ

2022-04-05

Монголын хөрөнгийн биржид "Байгаль орчин, Нийгэм, Засаглалын тайлан" хүргүүллээ

2022-04-05

Говь ХК нь Монголын хөрөнгийн биржид Байгаль орчин, Нийгэм, Засаглалын (БОНЗ) үйл ажиллагааны тайланг хувьцаат компаниудаас анх удаа олон нийтэд нээлттэй байдлаар танилцуулан хүргүүллээ. БОНЗ тайлантай ЭНД дарж танилцана уу.