НОГДОЛ АШИГ

ОнХувьцааны тооНЭГЖ ХУВЬЦААНД ЗАРЛАСАН ДҮННИЙТ НОГДОЛ АШИГТАРААЛТ

1996

7,801,125

61.00

475,868,625

Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.

1997

7,801,125

154.00

1,199,813,025

1998

7,801,125

150.00

1,170,168,750

1999

7,801,125

166.00

1,294,986,750

2000

7,801,125

100.00

780,112,500

2001

7,801,125

20.00

157,270,680

2005

7,801,125

60.00

468,067,500

2006

7,801,125

60.00

468,067,500

2010

7,801,125

100.00

780,112,500

ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх замаар 100% тараасан.

2011

7,801,125

100.00

780,112,500

2012

7,801,125

125.00

975,140,625

2013

7,801,125

130.00

1,014,146,250

2014

7,801,125

140.00

1,092,157,500

2015

7,801,125

140.00

1,092,157,500

2016

7,801,125

200.00

1,560,225,000

2017

7,801,125

220.00

1,716,247,500

2018

780,112,500

6.80

5,304,765,000

2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн тарааж эхэлсэн. Говь ХК-ийн байран дээр касснаас бэлэн мөнгөөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хүсэлтийн дагуу дансаар тараасан. 2019 оны 12 сарын 27-ны өдөр үлдэгдэл тооцоог гарган ҮЦТХТөв-тэй гэрээ хийн тараан дуусгасан.

2019

780,112,500

-

-

2020 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 04 тоот тогтоолын дагуу 2019 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй болно. 

2020

780,112,500

-

-

2021 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн 05 тоот тогтоолын дагуу 2020 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй болно. 

ОН
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
Нийт ногдол ашиг
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
475,868,625
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
61.00
Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
1,199,813,025
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
154.00
Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
1,170,168,750
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
150.00
Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
1,294,986,750
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
166.00
Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
780,112,500
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
100.00
Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
157,270,680
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
20.00
Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
468,067,500
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
60.00
Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
468,067,500
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
60.00
Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
780,112,500
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
100.00
Компани дээрээ тараах болон ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх аргыг хослуулан 100% тараасан.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
780,112,500
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
100.00
Компани дээрээ тараах болон ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх аргыг хослуулан 100% тараасан.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
975,140,625
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
125.00
Компани дээрээ тараах болон ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх аргыг хослуулан 100% тараасан.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
1,014,146,250
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
140.00
Компани дээрээ тараах болон ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх аргыг хослуулан 100% тараасан.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
1,092,157,500
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
140.00
Компани дээрээ тараах болон ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх аргыг хослуулан 100% тараасан.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
1,092,157,500
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
140.00
Компани дээрээ тараах болон ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх аргыг хослуулан 100% тараасан.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
1,560,225,000
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
200.00
Компани дээрээ тараах болон ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх аргыг хослуулан 100% тараасан.
Хувьцааны тоо
7,801,125
Нийт ногдол ашиг
1,716,247,500
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
220.00
Компани дээрээ тараах болон ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх аргыг хослуулан 100% тараасан.
Хувьцааны тоо
780,112,500
Нийт ногдол ашиг
5,304,765,000
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
6.80
2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн тарааж эхэлсэн. Говь ХК-ийн байран дээр касснаас бэлэн мөнгөөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хүсэлтийн дагуу дансаар тараасан. 2019 оны 12 сарын 27-ны өдөр үлдэгдэл тооцоог гарган ҮЦТХТөв-тэй гэрээ хийн тараан дуусгасан.
Хувьцааны тоо
780,112,500
Нийт ногдол ашиг
-
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
-
2020 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 04 тоот тогтоолын дагуу 2019 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй болно.
Хувьцааны тоо
780,112,500
Нийт ногдол ашиг
-
Нэгж хувьцаанд зарласан дүн
-
2021 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн 05 тоот тогтоолын дагуу 2020 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй болно.

ЦЭВЭР АШГААС ХУВААРИЛСАН НОГДОЛ АШИГ АВАХ АРГУУД:

Хувьцаа эзэмшигч та 2018 оноос өмнөх ногдол ашиг аваагүй байгаа тохиолдолд доорх 2 аргаар ногдол ашгаа авах боломжтой. Компани 2019, 2020 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилаагүй болно.

1. 1996-2006 оны ногдол ашгийг аваагүй тохиолдолд “Говь” ХК-ийн байранд ирж касснаас бэлэн мөнгөөр авах эсвэл ногдол ашиг авах хүсэлтийн маягтыг бөглөн и-мэйлээр илгээж банкны харилцах дансандаа шилжүүлүүлэн авах.

Та энд дарж ногдол ашиг авах хүсэлтийн маягтыг татаж авна уу.

Маягтыг бөглөөд өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт boardsecretary@gobi.mn /Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/ хаяг руу имэйлээр илгээнэ үү.
Бид ажлын 3 хоногийн дотор таны банкны харилцах данс руу шилжүүлэх болно.
Нэмж тодруулах зүйлс байгаа тохиолдолд 94118277 утсаар холбогдоно уу.

2. 2010-2018 оны ногдол ашгийг аваагүй тохиолдолд өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниас бичиг баримттайгаа очин авах.