санхүүгийн тайлан

2017201820192020

Хөрөнгө

Эргэлтийн хөрөнгө

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

7,183,762

4,940,940

10,641,744

12,798,745

Дансны ба бусад авлага

11,644,199

12,183,569

12,976,180

5,996,260

Урьдчилгаа төлбөр

2,811,450

4,690,681

4,215,397

3,000,896

Бараа материал

101,271,760

142,538,944

178,135,943

193,207,689

Орлогын албан татварын авлага

-

-

266,632

265,286

Буцаах эрхтэй бараагаарх хөрөнгө

-

268,017

565,290

646,063

122,911,171

164,622,151

206,801,186

215,914,938

Эргэлтийн бус хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгө

57,274,775

82,380,060

134,043,015

156,243,324

Ашиглах эрхтэй түрээсийн хөрөнгө

-

-

2,371,039

2,631,104

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

83,931

1,250,554

2,710,343

4,073,481

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгүүд

459,043

355,697

574,327

950,981

57,817,749

83,986,311

139,698,724

163,898,890

Нийт хөрөнгийн дүн

180,728,920

248,608,462

346,499,910

379,813,828

Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч

Богино хугацаат өр төлбөр

Дансны ба бусад өглөг

6,372,509

4,741,052

37,803,959

21,934,076

Гэрээний өр төлбөр

-

1,037,239

2,153,354

1,541,384

Буцаах эрхтэй барааны өр төлбөр

-

466,329

913,198

1,010,634

Богино хугацаат түрээсийн өглөг

-

-

686,742

1,001,198

Орлогын албан татварын өглөг

1,971,410

1,755,234

-

46,241

Богино хугацаат банкны зээл

40,469,033

113,722,628

189,267,962

267,714,096

48,812,952

121,722,482

230,825,215

293,247,630

Урт хугацаат өр төлбөр

Урт хугацаат түрээсийн өглөг

-

-

1,865,656

1,900,851

Урт хугацаат банкны зээл

30,202,780

6,000,000

32,560,000

4,458,498

Урт хугацаат өглөг

-

3,231,805

2,085,657

14,955,172

30,202,780

9,231,805

36,511,313

21,314,521

Нийт өр төлбөрийн дүн

79,015,732

130,954,287

267,336,528

314,562,151

Эзэмшигчдийн өмч

Хувьцаат капитал

780,113

780,113

780,113

780,113

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл

15,647,697

15,647,697

15,647,697

48,974,836

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

(28,274)

(135,203)

(278,529)

(1,362,032)

Хуримтлагдсан ашиг

85,313,652

101,361,568

63,014,101

16,858,760

101,713,188

117,654,175

79,163,382

65,251,677

Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн

180,728,920

248,608,462

346,499,910

379,813,828

*Дээрх санхүүгийн үзүүлэлт нь 4-р улирлын тайлан болно