Санхүүгийн үр дүн

20172018201920202021

Хөрөнгө

Эргэлтийн хөрөнгө

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

7,183,762

4,940,940

10,641,744

12,798,745

4,389,479

Дансны ба бусад авлага

11,644,199

12,183,569

12,976,180

5,996,260

2,258,129

Урьдчилгаа төлбөр

2,811,450

4,690,681

4,215,397

3,000,896

3,127,757

Бараа материал

101,271,760

142,538,944

178,135,943

193,207,689

138,030,372

Орлогын албан татварын авлага

-

-

266,632

265,286

-

Буцаах эрхтэй бараагаарх хөрөнгө

-

268,017

565,290

646,063

-

122,911,171

164,622,151

206,801,186

215,914,938

147,805,737

Эргэлтийн бус хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгө

57,274,775

82,380,060

134,043,015

156,243,324

145,404,533

Ашиглах эрхтэй түрээсийн хөрөнгө

-

-

2,371,039

2,631,104

1,328,307

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

83,931

1,250,554

2,710,343

4,073,481

4,325,581

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгүүд

459,043

355,697

574,327

950,981

994,309

57,817,749

83,986,311

139,698,724

163,898,890

152,052,730

Нийт хөрөнгийн дүн

180,728,920

248,608,462

346,499,910

379,813,828

299,858,467

Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч

Богино хугацаат өр төлбөр

Дансны ба бусад өглөг

6,372,509

4,741,052

37,803,959

21,934,076

15,982,955

Гэрээний өр төлбөр

-

1,037,239

2,153,354

1,541,384

1,370,281

Буцаах эрхтэй барааны өр төлбөр

-

466,329

913,198

1,010,634

-

Богино хугацаат түрээсийн өглөг

-

-

686,742

1,001,198

914,850

Орлогын албан татварын өглөг

1,971,410

1,755,234

-

46,241

111,894

Богино хугацаат банкны зээл

40,469,033

113,722,628

189,267,962

267,714,096

132,650,889

48,812,952

121,722,482

230,825,215

293,247,630

151,030,870

Урт хугацаат өр төлбөр

Урт хугацаат түрээсийн өглөг

-

-

1,865,656

1,900,851

672,587

Урт хугацаат банкны зээл

30,202,780

6,000,000

32,560,000

4,458,498

93,407,780

Урт хугацаат өглөг

-

3,231,805

2,085,657

14,955,172

25,622,107

30,202,780

9,231,805

36,511,313

21,314,521

199,702,474

Нийт өр төлбөрийн дүн

79,015,732

130,954,287

267,336,528

314,562,151

270,733,344

Эзэмшигчдийн өмч

Хувьцаат капитал

780,113

780,113

780,113

780,113

780,113

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл

15,647,697

15,647,697

15,647,697

48,974,836

48,870,401

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

(28,274)

(135,203)

(278,529)

(1,362,032)

561,878

Хуримтлагдсан ашиг

85,313,652

101,361,568

63,014,101

16,858,760

(21,087,268)

101,713,188

117,654,175

79,163,382

65,251,677

29,125,123

Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн

180,728,920

248,608,462

346,499,910

379,813,828

299,858,467

*Дээрх санхүүгийн үзүүлэлт нь 4-р улирлын тайлан болно