санхүүгийн үзүүлэлт

БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО (хувиар)
Тайлан татах
Нэхмэл5%Сүлжмэл13%Оёмол7%Бусад1%Нэхмэл4%Сүлжмэл14%Оёмол6%Бусад1%Нэхмэл3%Сүлжмэл17%Оёмол5%Нэхмэл3%Сүлжмэл17%Оёмол6%
БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО, ГОЛЛОХ УЛСААР (тэрбум.төг)
Тайлан татах

МОНГОЛ

112

ӨМНӨД СОЛОНГОС

15.4

ГЕРМАН

5.2

ФРАНЦ

10.5

АНУ

1

ХЯТАД

4.4

ИХ БРИТАНИ

1

ЯПОН

10.6

ИТАЛИ

0.8

ОРОС

5.2

АВСТРИ

0.1

БУСАД

6.6

МОНГОЛ

135

ӨМНӨД СОЛОНГОС

31.5

ГЕРМАН

6

ФРАНЦ

11

АНУ

3.1

ХЯТАД

4.2

ИХ БРИТАНИ

1.2

ЯПОН

7.1

ИТАЛИ

0.5

ОРОС

3.2

АВСТРИ

0.1

БУСАД

6.8

МОНГОЛ

49.5

ӨМНӨД СОЛОНГОС

14.8

ГЕРМАН

12.7

ФРАНЦ

11.7

АНУ

7.5

ХЯТАД

3.8

ИХ БРИТАНИ

3

ЯПОН

2.9

ОРОС

1.8

АВСТРИ

1.1

ИТАЛИ

2.9

БУСАД

5.3

МОНГОЛ

66.7

ӨМНӨД СОЛОНГОС

15.5

ГЕРМАН

15.6

ФРАНЦ

13.5

АНУ

10.3

ХЯТАД

4.7

ИХ БРИТАНИ

2

ЯПОН

4.5

ОРОС

2.7

АВСТРИ

0.6

ИТАЛИ

1.5

БУСАД

6.8

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ (тэрбум.төг)
Тайлан татах
201820192020202121284440