Тайлан

Санхүүгийн үр дүн

20182019202020212022

Хөрөнгө

Эргэлтийн хөрөнгө

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

4,940,940

10,641,744

12,798,745

4,389,479

9,034,919

Дансны ба бусад авлага

12,183,569

12,976,180

5,996,260

2,258,129

3,318,986

Урьдчилгаа төлбөр

4,690,681

4,215,397

3,000,896

2,509,612

2,318,495

Бараа материал

142,538,944

178,135,943

193,207,689

138,030,372

128,791,463

Орлогын албан татварын авлага

-

266,632

265,286

-

-

Буцаах эрхтэй бараагаарх хөрөнгө

268,017

565,290

646,063

-

17,227

164,622,151

206,801,186

215,914,938

147,187,592

143,481,090

Эргэлтийн бус хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгө

82,380,060

134,043,015

156,243,324

145,404,533

137,432,575

Ашиглах эрхтэй түрээсийн хөрөнгө

-

2,371,039

2,631,104

1,328,307

731,724

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

1,250,554

2,710,343

4,073,481

4,634,777

14,879,483

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгүүд

355,697

574,327

950,981

1,612,453

1,587,295

83,986,311

139,698,724

163,898,890

152,980,070

154,631,077

Нийт хөрөнгийн дүн

248,608,462

346,499,910

379,813,828

300,167,662

298,112,167

Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч

Богино хугацаат өр төлбөр

Дансны ба бусад өглөг

4,741,052

37,803,959

21,934,076

15,982,955

20,969,192

Гэрээний өр төлбөр

1,037,239

2,153,354

1,541,384

1,370,281

1,983,898

Буцаах эрхтэй барааны өр төлбөр

466,329

913,198

1,010,634

-

26,503

Богино хугацаат түрээсийн өглөг

-

686,742

1,001,198

914,850

777,988

Орлогын албан татварын өглөг

1,755,234

-

46,241

111,894

3,683,126

Богино хугацаат банкны зээл

113,722,628

189,267,962

267,714,096

132,650,889

129,853,617

121,722,482

230,825,215

293,247,630

151,030,870

157,294,324

Урт хугацаат өр төлбөр

Урт хугацаат түрээсийн өглөг

-

1,865,656

1,900,851

672,587

112,069

Урт хугацаат банкны зээл

6,000,000

32,560,000

4,458,498

93,407,780

95,686,234

Урт хугацаат өглөг

3,231,805

2,085,657

14,955,172

25,622,107

30,984,941

Хойшлогдсон татварын өглөг

309,195

8,206,834

9,231,805

36,511,313

21,314,521

120,011,669

134,990,078

Нийт өр төлбөрийн дүн

130,954,287

267,336,528

314,562,151

271,042,539

292,284,402

Эзэмшигчдийн өмч

Хувьцаат капитал

780,113

780,113

780,113

780,113

780,113

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл

15,647,697

15,647,697

48,974,836

48,870,401

44,568,540

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

(135,203)

(278,529)

(1,362,032)

561,878

(11,436,010)

Хуримтлагдсан ашиг

101,361,568

63,014,101

16,858,760

(21,087,268)

(28,084,878)

101,713,188

117,654,175

79,163,382

65,251,677

29,125,123

5,827,765

Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн

248,608,462

346,499,910

379,813,828

300,167,662

298,112,167

*Дээрх санхүүгийн үзүүлэлт нь 4-р улирлын тайлан болно