ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

 Дамбын ГЭРЭЛМАА
 Дамбын ГЭРЭЛМАА

Дамбын ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ийн дарга

Мягмарын БАЯР
Мягмарын БАЯР

Мягмарын БАЯР

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Такэши КАМБЭ
Такэши КАМБЭ

Такэши КАМБЭ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА
Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА

Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР
Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР

Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

ердийн гишүүд

Цагаачийн БААТАРСАЙХАН
Цагаачийн БААТАРСАЙХАН

Цагаачийн БААТАРСАЙХАН

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Жавзандолгорын ОЮУНЧИМЭГ
Жавзандолгорын ОЮУНЧИМЭГ

Жавзандолгорын ОЮУНЧИМЭГ

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Хидэо САВАДА
Хидэо САВАДА

Хидэо САВАДА

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Дашдаваагийн ХУЛАН
Дашдаваагийн ХУЛАН

Дашдаваагийн ХУЛАН

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

 

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалж, тэднийг төлөөлж компанийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангах, чиглүүлэх, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. ТУЗ-өөс жил бүр компанийн стратегийн зорилт, бизнес төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөний биелэлтийг сар тутмын тайлангаар хянан, холбогдох үүрэг, чиглүүлгийг өгч ажиллаж байна. Мөн дэргэдээ байнгын үйл ажиллагаатай Эрсдэл аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороодыг байгуулж, компанийн засаглалыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ, Эрсдэл аудитын хорооны удирдлага дор Дотоод аудитын хэлтсийг ажиллуулан компанийн хэмжээнд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж байна.

 

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД

 

Эрсдэл, аудитын хороо

 

Эрсдэл, аудитын хорооны дарга: М.Баяр, гишүүд: А.Жаргалмаа, Д.Хулан

ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны зорилго нь байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, аудитын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв байдал, компанийн дотоод хяналт, журмуудын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, холбогдох хууль, дүрэмд нийцсэн байдал, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, стратегийг тодорхойлох, эрсдэлийн удирдлагын хэрэгжилтэд хяналт тавих, хараат бус аудиторын мэргэжлийн ур чадвар, хараат бус байдлыг үнэлэх, сонгох зэрэг үйл ажиллагаанд хяналт тавих замаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

 

Нэр дэвшүүлэх хороо

 

Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга: Д.Хүрэлбаатар, гишүүд: Д.Гэрэлмаа, Ц.Баатарсайхан

ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны зорилго нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад гүйцэтгэх удирдлагууд, эрх бүхий албан тушаалтнуудыг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн ажил үүргийг тодорхойлох, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.

 

Цалин, урамшууллын хороо

 

Цалин урамшууллын хорооны дарга: Д.Гэрэлмаа, гишүүд: Такэши Камбэ, Ж.Оюунчимэг

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны зорилго нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад гүйцэтгэх удирдлагууд, эрх бүхий албан тушаалтнуудын цалин, урамшууллыг томьёолох, тогтоох, компанийн хэмжээнд цалин урамшууллын бодлогыг тодорхойлох, эдгээрийн талаар хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн санал, дүгнэлт гаргах чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.