дүрэм, журам

Тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалт
татах
Дотоод хяналтын бодлого
татах
Компанийн дүрэм
татах
Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэм
татах
Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм
татах
Цалин урамшууллын хорооны дүрэм
татах
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам
татах
ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
татах
Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам
татах
Компанийн ёс зүйн дүрэм
татах
Оролцогч талуудын өргөдөл, санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
татах
Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам
татах
Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам
татах
Гүйцэтгэх удирдлагын залгамж халааны журам
татах
Хөндлөнгийн аудит томилох журам
татах
Худалдан авалтын бодлого
татах