дүрэм, журам

Цалин урамшууллын бодлого
татах
Засаглалын бодлого
татах
Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр
татах
Олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам
татах
Шүгэл үлээх тогтолцооны үйл ажиллагааны журам
татах
Эрсдэлийн удирдлагын бодлого
татах
Ногдол ашгийн журам
татах
ТУЗ-ийн ажлын албаны журам
татах
ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
татах
Ёс зүйн код
татах
Тогтвортой хөгжлийн бодлого
татах
Комплаенсын бодлого
татах
Тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалт
татах
Дотоод хяналтын бодлого
татах
Компанийн дүрэм
татах
Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэм
татах
Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм
татах
Цалин урамшууллын хорооны дүрэм
татах
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам
татах
Оролцогч талуудын өргөдөл, санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
татах
Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам
татах
Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам
татах
Гүйцэтгэх удирдлагын залгамж халааны журам
татах
Хөндлөнгийн аудит томилох журам
татах
Худалдан авалтын бодлого
татах