Дүрэм, Журам

Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө
Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам
Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр
ТУЗ-ийн гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам
Эрх бүхий албан тушаалтнуудын залгамж халааны бодлого
Цалин урамшууллын бодлого
Засаглалын бодлого
Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр
Олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам
Шүгэл үлээх тогтолцооны үйл ажиллагааны журам
Эрсдэлийн удирдлагын бодлого
Ногдол ашгийн журам
ТУЗ-ийн ажлын албаны журам
ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
Ёс зүйн код
Тогтвортой хөгжлийн бодлого
Комплаенсын бодлого
Тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалт
Дотоод хяналтын бодлого
Компанийн дүрэм
Эрсдэл, аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам
Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам
Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам
Оролцогч талуудын өргөдөл, санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам
Гүйцэтгэх удирдлагын залгамж халааны журам
Хөндлөнгийн аудит томилох журам
Худалдан авалтын бодлого